This is demo website.
Registration of an NGO Working for Disabled People
દિવ્યાંગોના કલ્યાક્ષેત્રે કાર્ય કરતી સંસ્થાઓની નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન)